Miksi myyvä chat kuuluu monikanavaiseen markkinointistrategiaan

Tyypillinen tilanne monissa yrityksissä tänä päivänä on, että inbound-markkinointi ei tuota toivottuja liidejä tai liidien laatu on heikko. Monikanavaisessa markkinointistrategiassa onkin tärkeää kiinnittää huomiota kolmeen perusasiaan – oikeiden asiakkaiden tavoittamiseen, tavoitettujen asiakkaiden konversioon liideiksi ja liidien jalostamiseen myynniksi. Chat-kanava tuo uuden ulottuvuuden konversion parantamiseen ja myynnin lisäämiseen.

Perinteisesti markkinoinnissa luotetaan siihen, että asiakas itse on aktiivinen ja ilmaisee kiinnostuksensa.

Verkkosivut_ilman_chattia.png

Tyypillisesti yrityksissä panostetaan inbound-markkinointiin, eli potentiaalisten asiakkaiden tavoittamiseen ja kiinnostuksen herättämiseen mm.

  • Mainonnan keinoin sosiaalisen median kanavissa, hakukoneissa ja retargetoinnilla
  • Hakukoneoptimoinnilla
  • Sisältömarkkinoinnilla

Tämän lisäksi satsataan omiin verkkosivuihin ja liidien generointiin verkkosivuilta erilaisten lomakkeiden, oppaiden ja postituslistojen avulla. Tämä kaikki on relevanttia ja oikeata tekemistä. Se on kuitenkin vasta ensimäinen osa markkinointistrategiaa.

Markkinoinnin automaatiolla tavoitellaan liidien jalostamista ja se on yleistynyt viime vuosien aikana. Sen avulla tunnistettuja kävijöitä ns. nurturoidaan, eli lämmitellään kiinnostavilla sisällöillä, kunnes he ovat valmiita ostamaan. Myynnille tällaiset liidit siirtyvät siinä vaiheessa, kun heidän oletetaan olevan riittävän kiinnostuneita yrityksen tuotteista ja palveluista.

Huomiota tulisi ensisijaisesti kiinnittää konversion parantamiseen

Inbound-markkinoinnin ja markkinoinnin automaation avulla myynnille pyritään syöttämään lämpimiä liidejä. Yleisesti tällaisen markkinoinnin teho on parhaimmillaankin vain kohtalainen ja konversio kiinnostuneista liideiksi jää heikoksi. Yritykset harvoin saavat tietää keitä potentiaalisia asiakkaita he ovat onnistuneet tavoittamaan ja ketkä kaikki ovat kiinnostuneita heidän tuotteistaan ja palveluistaan.

Konversio tarkoittaa siis sitä, miten tuntemattomista kävijöistä verkkosivuilla saadaan tunnistettuja liidejä myynnille. Jo pienikin parannus konversiossa tarkoittaa yleensä merkittävää myynnin lisäystä.

Live-myyjä lisää konversiota ja myyntiä

Tuomalla live-myyjät yrityksen verkkosivuille pääsemme keskustelemaan asiakkaiden kanssa juuri sillä hetkellä, kun he ovat kiinnostuneita yrityksen tuotteista ja palveluista.

Aivan kuten kivijalkakaupassa myyjä palvelee asiakkaita tai B2B-myyjä kohtaa asiakkaita messuilla, samalla tavoin verkkomyyjä palvelee asiakkaita yrityksen verkkosivuilla.

Oikein rakennettuna ja optimoituna chat-kanavan avulla voimme tavoittaa suuren osan verkkosivuilla vierailevista todellisista asiakkaista. Kun asiakas pääsee keskustelemaan oikean ihmisen kanssa, on hänen ostokokemuksensa parempi ja sitä todennäköisemmin hän päätyy yrityksen asiakkaaksi.

“Chat-kanava on keino tuoda inhimillinen elementti osaksi digitaalista asiakaskokemusta verkossa.”

  • Chat-kanava mahdollistaa paremman kontrollin asiakkaan ostoprosessista
  • Asiakkaaseen päästään vaikuttamaan myynnin toimesta jo tiedonhakuvaiheessa
  • Asiakas ostaa todennäköisemmin, kun hänelle jo tässä vaiheessa pystytään tuottamaan arvoa

Jo pienikin parannus verkkosivujen konversiossa näkyy yrityksen kassassa!

Verkkosivut_chat.png

Yhdessä tutkimuksessamme asiakkaamme verkkosivuilla vierailleista kävijöistä vain 2% päätyi ostamaan. Chat-kanavan käyttöönoton jälkeen 38% chatin avulla tavoitetuista kävijöistä päätyi ostamaan.

  • Hyödyntämällä chattia myyntikanavana pystymme nostamaan verkkosivujen konversiota merkittävästi.
  • Inbound-markkinoinnin kautta saadaan edelleen sama määrä liidejä, kuin ennenkin.
  • Chat-myynti tuo jopa 6-8 kertaa lisää liidejä.
  • Markkinointiin käytetyt panostukset saadaan tuottamaan huomattavasti paremmin.

Monikanavaista markkinointistrategiaa suunniteltaessa tulisikin kiinnittää huomiota koko ostoprosessiin. Verkkoympäristössä myynnin ja markkinoinnin rajat hämärtyvät ja asiakkaat ostavat sieltä, missä ostaminen käy helposti. Chat-myynnin avulla asiakkaille tuotetaan arvoa oikealla hetkellä ja passiiviset verkkosivukävijät käännetään aktiivisiksi asiakkaiksi.