PALVELUKUVAUS

1. REKISTERINPITÄJÄ

Upseller Finland Oy, Lemuntie 3–5, 00510 Helsinki

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Upseller Finland Oy toimitusjohtaja

3. REKISTERIN NIMI

Upseller Finland Oy:n verkkorekisteri

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen sekä asiakkaan ja Upseller Finland Oy:n oikeuksien hoitaminen ja henkilötietolain mukaisesti. Upseller Finland Oy ja sen yhteistyökumppanit voivat lähettää rekisteröidyille henkilöille suoramarkkinointia kuten sähköpostia sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisesti.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja rekisteröidyistä:

  • Yhteystiedot (nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumerot)
  • Sivuston käyttöstatistiikka
  • Linkityshistoria sivustolla
  • Ostohistoria
  • Mielipiteitä tuotteita, palveluista tai tarpeista

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään palveluun rekisteröidyttäessä tai palvelun käytön tai lopettamisen yhteydessä. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Henkilötietojen päivittämiseen voidaan käyttää myös väestörekisteriä tai muita yritystietolähteitä.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).